Elephants On A Bridge,  1998 Thomas Herbrich
 
 
 
valentine-eva-donia:

white cemetry
Monastir
#Lisbon #partyparty (à Pharmacia)